Operačný program EÚ

Ukončené projekty

Inováciou výroby k zvýšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti ELMAX ŽILINA, a. s.

Prijímateľ ELMAX ŽILINA a.s.
Dlhá 85
010 09 Žilina – Bytčica
Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Miesto realizácie Dlhá 85, Žilina
Opis projektu Realizáciou aktivít projektu došlo prostredníctvom dodávky a montáže novej technológie – CNC vysekávacieho lisu s automatizáciou k zlepšeniu kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov produkcie. Po zavedení tejto technológie do výroby sa postupne prejavujú nasledovné pozitívne efekty:

  • Vyšší podiel automatizácie a vyššia presnosť umožňujú uvádzať na trh novú generáciu výrobkov s vyššími technickými parametrami. Jej zavádzaním spoločnosť získava konkurenčnú výhodu oproti tuzemským výrobcom, čo vytvára predpoklady na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti aj voči konkurentom z vyspelých krajín Európskeho spoločenstva
  • Výroba s vysokým podielom automatizácie zároveň umožňuje vytvárať pracovné miesta pre kvalifikovanejšiu pracovnú silu
  • Priaznivý dopad na životné prostredie v dôsledku efektívnejšieho spracovania surovín a nižšej spotreby energie
  • Zvýšená bezpečnosť pri práci, vďaka zvýšenému stupňu automatizácie sa minimalizuje nutnosť kontaktu pracovníkov obsluhy s materiálom, čím sa minimalizuje riziko pracovný úrazov, aj drobných
  • Optimalizuje sa vyváženie jednotlivých uzlov technologické reťazca, čím sa odstraňujú úzke miesta vo výrobe
Výška poskytnutého príspevku 376 900,00 Eur
Začiatok realizácie December 2013
Ukončenie realizácie Máj 2014
Riadiaci orgán Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk/
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007—2013-6117/127802s
Fotogaléria


Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s.

Prijímateľ ELMAX ŽILINA a.s.
Dlhá 85
010 09 Žilina – Bytčica
Operačný program Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Miesto realizácie Dlhá 85, Žilina
Opis projektu Spoločnosť ELMAX ŽILINA a. s. dosahuje dlhodobo stabilný rast a doposiaľ investície do nových technológií realizovala z vlastných zdrojov, prípadne s využitím bankového úveru. Na základe výstupov SWOT analýzy identifikovala možné riziká, ktorých riešením bola realizácia predpokladaného projektu. Projekt bol realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít:

1) Dodávka a montáž technológie na nanášanie polyuretánového liateho tesnenia
2) Dodávka a montáž ohraňovacieho lisu.

Prvá technológia umožnila uviesť na trh novú generáciu výrobkov s vyššími technickými parametrami. Jej zavedením spoločnosť získala konkurenčnú výhodu oproti všetkým tuzemským výrobcom a zvýšila sa jej konkurencieschopnosť voči konkurentom z vyspelých krajín Európskeho spoločenstva. Zavedením druhej technológie, ohraňovacieho lisu, došlo k odstráneniu úzkeho miesta v priepustnosti a k optimalizácii výkonnosti celého technologického reťazca. Spoločnosť dosahuje vyššiu konkurencieschopnosť, vyššiu efektívnosť výroby, produktivitu práce a pridanú hodnotu. Realizáciou aktivít projektu došlo k zlepšeniu kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov produkcie a zvýšeniu zamestnanosti, prostredníctvom dodávky a montáže spomínaných nových technológií.

Výška poskytnutého príspevku 348 536,00 Eur
Začiatok realizácie Júl 2010
Ukončenie realizácie December 2010
Riadiaci orgán Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk/
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007—2013-6117/127802s