Operačný program EÚ

Aktuálne projekty

Projekt: Inovácia procesu výroby elektrických zariadení a kovových výrobkov spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s. prostredníctvom zavedenia prvkov inteligentných riešení

 

Operačný program:                       Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os:                                  9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:                             9.5 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Názov projektu:                            Inovácia procesu výroby elektrických zariadení a kovových výrobkov spoločnosti

ELMAX ŽILINA, a.s. prostredníctvom zavedenia prvkov inteligentných riešení

 

Názov a sídlo prijímateľa:            ELMAX ŽILINA, a.s.

Dlhá 85
010 09 Žilina – Bytčica

 

Finančná podpora

z verejných prostriedkov                379 192,50 EUR

na projekt

 

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je obstaranie dlhodobého hmotného majetku – novej inteligentnej technológie – Laserového rezacieho stroja s automatizáciou, a to za účelom inovácie procesu delenia základného materiálu. Proces delenia materiálu predstavuje majoritnú časť výroby spoločnosti žiadateľa v súčasnosti a zároveň aj po realizácii projektu. Súčasťou novej technológie bude aj zavedenie prvkov inteligentných riešení ako Kyber-fyzikálne systémy (CPS), Digitálne dvojča (Digital Twin), Exponenciálne technológie, Priemyselné kamerové systémy (Machine Vision), strojové videnie, počítačové videnie, digitalizácia, automatizácia a robotizácia výrobného systému, Výrobné informačné systémy (Manufacturing execution systems – MES) a prediktívna údržba v rámci jedného funkčného celku, ktorý je jasne definovaný vstupom (kovovými plechmi) a výstupom fyzických produktov (kovových výrobkov). Realizáciou hlavnej aktivity projektu dôjde k počiatočnej investícii – Zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, vo vlastných výrobných priestoroch spoločnosti žiadateľa, kde bude nová technológia umiestnená.
Dôjde k naplneniu nasledovných merateľných ukazovateľov:
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – v počte 1,
Počet inovovaných procesov – v počte 1.

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“

 

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 4 Návrh kúpnej zmluvy

Záznam z prieskumu trhu Elmax

 

 

Original text


 

Original text


 

Original text


 

Original text


 

Original text


 

Original text


 

Original text


 

Original text


 

Original text


 

Original text


 

Original text